33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Efile-Mukulu Na Covid-19

Kukimbuula kwa mandamuna mu bifundwe ku nkonko itano ino.

Ano makienga pa mwanda wa coronavirus ng'etukwate booso mu bipaso bilekeene. Bangi babaapu ku kooka pa kushaala pa bupeenka, pa lupese na kukutwa lwishinko na bana baabo abibakalakasha. Bangi be kulupitalo, bakalakashibwe na kukwasha bena lutato lwa kupuwa kalolo. Efile-Mukulu ekuni mu ano makyenga ? Mushindo kini watudja kwakula kalolo mu kwetu kuwuka kwa covid-19 ? Twibakumbeene kulamiina kipaso kibaadi Fumu Yesu mwalule ku makyenga a mu kifuko, bu byabadi bafunde mu Yoano 11. Lasaala baadi mupwe kufwa pa baadi Yesu bafiki, Mata bayiile mukufumankana naye. « Fumu, su bodja kupetekyelwa mukwetu tabaadya kufwa nya » (11:21). Mpaka ipanka mu bifundwe aikafudila mu kileseso kikata, « Ami, ne lusangukilo na muwa ; Yawa akumiina mwandji, sunga ekala bapu kufwa, akekala na muwa ; na su muntu atala, na su akumiina mwandji, takafu nya, su mbyanamini » 11:25-26. Madiya namu pabafikile bapoone ku ngawo ya Yesu aye kulesha busungu na kyongwa anka byabya bu mukwabo Mata (11:32). Lwalulo lwa Yesu kwi Madiya lubaadi lwilekeene. Yesu namu (…) « benyongwele mu kikudi (kyaye), na kwiyalashena mwishimba, na bambile'shi : Nwibamushiikye kwikuni ? Babambile'shi : Fumu, fika na omone. Yesu badidile » (11:35). Ndjo bibaadi Madiya na lukalo lwa kumona mpoloo ya mulambukishi. Akikile kineemo : lupese lwa balongye bifundwe mu tulasa sunga ba tutshunga. Abimweneka patooka'shi bioso bibidi mbikumbane. Anka twina lukalo lwa kudimunwa na kulonda mufunda wa Fumu, byabya bibuwa pa mwanda ooso.

Ungi mwaku wa kangi kakanda kanaadi mu badikye lubingo lushaale wubaadi wungyeleshe meshi : « mu mafuku a makyenga, twina lukalo lwa bifundwe by'ebuku ». Sunga bibuwa nadi mwalushe binangu mu kipwa kya 2010 pabaadi mwana etu mulume baadi mukite mbingo isamombo (6) mu mbalo ya manga yipepi peepi, Sunga'shi saa yoso. Kunyima kua kubadibua (opération) ku'eshimba kubaadi kwende bibubi mu kyakya kipindji, nadi napete mikanda ibafikile kwi mwina kilisto ashinaadi mufumankane naye nya. Muan'aye a bipwa 10 baadi na malady'eshimba akata. Efile-Mukulu baadi mu mulee misusa ibungi'shi amumwenekyela apashe mwan'aye. Byabya abaadi bamukakamikie na kumulesha bifundwe na myaku ya butemuki ya bakuku, bena kukumiina na bena kakongye kaabo. Mwan'aye bafwile mu lupitalo, baadi mwimone mufudile nabupenka. Mw'efuku dimune, afunda'shi ne mushimishe mwana ande na Efile-Mukulu. Nkipaso kini kiandja ku kumiina Efile-Mukulu alekyela mwana ande afu ? Yawa Efile-Mukulu, mukulupilo shakitshi byadi mwakule ? Tangilwa kuno kwishintushena kwa mikanda, kipaso kya tupusha Efile-Mukulu atulesha bya tutengyela kwadi na kutosha muwa wetu, bikukankamika lukumino lwetu sunga kwi lushimisha. Bibuwa mu mafuku a makyenga atudi bafudile twikale na lukalo na bifundwe bibuwa.

1. Mpombo ngikumbeene kufika kw'eyasa di'Efile–Mukulu su ?

Atwakula misusa ibungi'shi « maladi sunga mpombo tabina kipwaano n'eyi d'Efile-Mukulu. Byabya, tabifikaa ku eyasa diaye nya ». Yesu balambukiishe balongi baye'shi sungua kimusodya takiane paane pashi kushi shenu kukumina (Mateo 10). Kano kalongo aketulambukisha kini ? Anka Efile-Mukulu shetu mulungantu, aye apetekielwa mu myanda yetu yoso. Ta kui muntu sungumune badi awuku covid 19 na binobino, anka malua ngamwenekye munda abipua bibungi. Ebuku adyakula kini pa mwanda w'Efile-Mukulu na makyenga ? Bishima bu eloondo, mpombo, sunga nsundi, abimweneka misusa ibungi mu ebuku. Biabia bitusepeleshe, Sunga tabitusepelesha, atumono'shi mpombo ingi ayimweneka muyiile kikyebe ki'eshimba di'Efile-Mukulu.

Atuuku bikupilwanga ekumi bibamwenekyeele bena Eshipitu mu mafuku a Moose : Kupalakana kwa ngunda,'shishiidi, mpasu, na mpeshi a kasangu. bibaadi bia kwubino bikwupilwa : maladi, abakwatshile na nyema (Kikatukilo 9: 8). Bino bibafikile ku kikyebe ki'eshimba di'Efile-Mukulu. Fumu nabeene baadi mukankamikye bena Isalele byabadya kulamata ku kipwano kiaye, baadi mwibadimushe bitale malwa akushikokyela : Nankenutumina lupete lwa ngoshi alukoboola pa mwanda wa kipwano na kutuma maladi a kinkuse munkatshi mwenu (bena Lefi 26:25). Bifundwe abyakula'shi Efile-Mukulu alekyela mpombo ingi saa, ingi namu ayifiki kukikyebe ky'eshimba dyaye di buwa dya kapatupatu na dilulame. Mbikile buwa atwe kutwesha uno mwanda mu mpushisho etu eeyi di'Efile-Mukulu.

2. Mpombo ngipwandjikiile kwikala bu kiimu ki'Efile-Mukulu su ?

Mbadiko 16 etulondela kutomboka kukata kwa isalele ku matalwa a Moose na Alona. Bibaadi etombo dya bena Isalele kui ba kunkushi babaadi basagulue n'Efile-Mukulu. Ayikalayika Efile-Mukulu balesheeshe kwinyongola, ngi kwibatumina kipupa kibayipayile bantu 14700/ 16 : 46-50, 2 Samwele 24 atupete lwaluulo lumune. Dafidi aye nkutuma mutemuki eshina bu GADE na mulambu ukata. Dafidi baadi na kitungo kya kusangula kibawe kimune pabino bisatu : Bipwa bibadikye bya nsala, myeshi isatu ya kubingwa-bingwa, sungwa mafuku asatu akinkuse. Dafidi basangwiile kibawe kyanfudiilo. Na Ayikalayika batumine maladi a kinkuse mu Isalele kubanga ku namashika na ku saa ibaadi itshibibwe ; na mwilo wi bungi ubafwile, kubanga ku Dane na Belasheba, bantu binunu makumi musambobidi (70000) abafwile (24:15). Dino elondo mbedyakule misusa ibungi mu mukanda wa Kulondoloola kipindji 21, Mwa bayitanyina kinkuse bu lupete lwa Ayikalayika (21:12).

Pabitale kuno kwilungena na kiimu, bena yunda babapwandikishanga'shi ano maladi aafiki pa mwanda wa bubi bwa muntu nabene, kino kinangu mbekikumine bikile mu angi ma mbalo, binobino mu ano mafuku. Ba kuku ba Yobo abashinkamishe'shi, malwa abapetele Yobo abafikile ku bubi bubaadi mukite mu bipaso bilekeene. Bifundue abitulambukisha'shi, Sataana badi mukyengyeshe Yobo mukulekyela kw'Efile-Mukulu.1 Pabafumankene na mpofu mwishinda, babayipwishe Yesu'shi : « Mulambukishi, anani mukite mulwisho ? Nguno'wu su mbamutaande bwashi atandjikwe bu mpofu ? »

Yesu balulwile'shi : aye wini tamukite mulwisho sunga mbamutande, anka mbyakuleshibwa bikitshino by'Efile-Mukulu mwadi (Yoano 2 : 2 na 3). Kubanga myanda ifundwe mu mukanda wa Kibangilo kip 3, twi mu senga ya malwa. Maladi, mpombo na myanda ya kimpulunkamba ya pa senga ayifiki ku milwisho, anka su Efile-Mukulu akula'shi mukumbo sunga mpombo, nkiimu kwi muntu aye nabeene (Bu Ananiyase na Safila mu mukanda wa Mikitshino 5 ) sunga ku kisaka kya bantu (1 Kolente 11: 23 -32), byabya atuwuku byanka. Paabidi'shi Efile-Mukulu talesha uno ndongamisho, ikalayi bapasukye mu kwisamba kwa obe mwenoo a mwanda, tala okatusha mpaka ikata. Tentekyeshayi'shi ano mafuku atudi nga buntu, tanga kiimu, mafuku eshi Efile-Mukulu ena lusa n'etu boso, « takumina muntu su ngumune ashimina anka booso bafikye mu kwilaanga » (2 Mpyele 3:9).

3. Maladi a COVID-19 twikwi amona bu kitundwilo kya mafuku a kufudilo su ?

Mu Luuka 21, Fumu Yesu atusha bingi bipatulwilo pabitale mafuku a kunfudilo, bebalunguile'shi ; mwilo awukatuku ungi ngoshi na akukeekala kutshinkakana kwa senga mu mbalo yilekeene, na nsala na bipupa bya mikumbo, n'akukeekala bintu bya kutshiina na bitunduilo bikata bya mwiwulu (21:11). Mu mukanda waye wa kabidi kwi Timote, mutumibwe Mpolo apaatuula ; mafuku a kufundiilo ; aleesha abikeekala ano mafuku ; anka uka bino'shi, ku mafuku akufudiilo akukafiki bipindji bibukopo mwanda bantu abakeekala bekumiine banabeene, basha kifulo kikile kya fwalanga, basha kwilungula, basha kwi tatula, basha kasaabusaabu, basha bakokyela bebatande, basha batumbula, bashi na kululama, bashi na lusa…. (3:1-2).

Atumono wuno mwikeelo bikile ano mafuku (kwi bantu) mu muwa wetu wa mafuku oso, twikutula mafuku a kunfudiilo kuni ? Mukanda waye kwi bena Ebeleo, ngubangie kwakula'shi ; Efile-Mukulu baadi akula kala misuusa ibungi na mu bipaso bilekeenelekeene, kunfudiilo kwa ano mafuku, baakula kwatudi mu mwana : Yesu, (1:6-2) segond ; 21. Su ano mafuku a kunfudiilo aalesha kipindji kipankatshi kia kumpala na mususa wa kabidi wa kufika kwa Yesu, byabya twi mukipindji kya kunfudiilo (a myanda) : Maladi a covid-19 aetulesha'shi mpombo imu senga bu byabidi bifundwe mu mukanda wa Kileseso ngi kumbene ya mweka, bu ngoshi, kutshiinkakana kwa senga, kifulo akitaama ku bintu bya pa senga, malaka, kuitatula na myanda ibutete, abitulesha'shi nfudiilo tayidi peepi. Mbibofule kwikala mwipaane mu muwa wa pano pa senga na kwilwankana'shi mafuku eetu apano pa senga nga badikye na twibakumbeene kui akitshisha pa mwanda wa kwibikiila mapeta mwiwulu (Mateo 6:20).


1. [Kufukibwa kwa bintu byoso, kubaadi kulwishibwe kunyima kwatwe babapu kusumbusheena Efile-Mukulu. Sataana baadi mutoompe Adama na Efa Paabo kulwisha. Pa mwanda wa mulwisho, Efile-Mukulu belele senga mulawe (Kibangilo 3 : 17-18) na baadi mwiyitule kubisumaanga ; bipangwa byoso bibashele ku matalwa abisumanga kushi ku kikyebe ky'eshimba dyaye, binka pa mwanda'shi : n'aye baadi na matalwa. Mulukulupilo (Looma 8:20) anka lukulupilo lui kwanka patudi n'Efile-Mukulu, kuleekyela kwa bubi na kwa bioso bibadi mu kulumbuula kw'Efile-Mukulu.]

Mayi a nfumwetu Yesu ena muulo ukata na bino bino ; « Na su nende na nakalumbuula mbalo, nankalukiila na nakenwata, byakukyeba'shi kwakwa kwandji'mi, anwe namu nwikwikale » (Yoano 14: 3). Kunfudiilo, mwina kukumiina oso tekalanga n'eshimba dya moo. « Na Kikudi na mukashi mwibakilwe abamba'shi : Fika. Na yawa apusha akule'shi : Fika. Na yawa ooso ena nyota afikye ; yawa akyebe kwata aate meema a muwa ku buntu. ... Na fumu Yesu amba'shi : ... Wolo nanfiki binobino » (Kileseso 22:17-20). Sunga myanda yetufikila, tutaleyi booso kumpala na lukulupilo na kushinkamisha. Anka twibadimunwe byatusha kwata ino myanda bu maladi a myeshi, bu Covid-19 ku dyadya efuku sunga yaya saa. « Anka takwi muntu awuku dyadya efuku suungu yaya saa, suunga ba mwikewulu mu mawulu, anka Yaya bupenka » (Mateo 24:36).

4. Mwina kilisto mulombene kufwa na maladi a COVID-19 su ?

Ngono 91 ngikanyibwe bikata. Mu amerike a kushi bifuko bibungi biina ebuku mu mashibo aabo, ebuku dibudibwe nka mu kino kipindji kya 9. bebungi abakulupila'shi : kiakia kipindji (91) akikalama mashibo aabo. Uno muisambo wibuwa ngubangye pa bino bishima : « yawa mushale pa mbalo yifwame ishaleele sha kwiwulu kula akalaala mu mutaala w'Efile-Mukulu sha bukome booso ». Nakwile pa mwanda wa Ayikalayika'shi : Aye ni nkifwamino kyande, kisuukilo kyande, Efile-Mukulu ande, nankakulupyla mwadi. Kunyima, akukafyka mulayilo : n'aye akampososha ku bukondja bwa mpibwe na ku mukumbo wa kinkuse ki malwa emoo. (91:1-3). Kuno kwalusha kwa binangu pa mwanda wa kupashiibwa ku maladi a kinkuse kya lufu ku babalakashangofu uno mukanda wa Misambo (91). Mu uno musambo, abashinkamisha'shi Efile-Mukulu akalama beena kukumina ku malaadi a Covid-19 su ?

Tu tentekyesheyi'shi : uno Musambo ngwa bena yunda, ubayimbilwe kwi mwilo wa Isalele. Winyi uno musambo ngwakule'shi mwina isalele takafu ku malwa sunga ku maladi a kinkuse su ? Ta byabya nya. Saa ngipwe kufika yatudya kushimika kasele eshi ingi milayilo y'Efile-Mukulu ibaadi ayikitshika pa kulombasha kipungo kikampanda, na ingi namu ibadi bulungantu. Kileeshesho nkino, mbifundwe misusa ibungi'shi : Efile-Mukulu balamine bena Isalele ku bikupilwanga mu eshipitu ( 8:22,9;4, 10;23). Anka malwa a kunfudiilo abaadi lufu lwa mwana a kumpala (Kikatukilo 11:7 ) bena Isalele ba bapetele mulayilo wa kulamiibwa anka ku kitapilo kya mwana a mukooko na mu kushinga mase ku ntempa ya mashibo aabo : « nakamono mase, nakakidi kunundu kwenu, na takukekala ni kikupilwa kya kabuto munkatshi mwenu, pankakupila ewumbo dya Eshipitu » (Kikatukilo 12:13). Bwa kino kikupilo, mulayilo wa bulami bw'Efile-Mukulu bubaadi na kitungo kikanpanda. Tubakatuka mu kumona'shi beena Isalele pababadi tambalamate ku milayilo ya kipwano kyabo, Efile-Mukulu baadi atumu ingi nsaa malwa sunga mukumbo wa kinkuse pa mwanda wa kwibakyengyesha na kwibayitanyina mu kwilanga. Bino abileesha patooka'shi mu Ngono 91, Efile-Mukulu tabaadi alaa bena Isalele bulami bushadidiIle mafuku ooso nya.

Atwe naamu bena Kilisto, mwilo wa kipungilo kipya, twibapete naamu milayilo ibuuwa. Mu mukanda waaye wa kabidi, mutumibwe Mpyele atenteekyesha babaadi naaye'shi : Efile-Mukulu mwitupe milayilo yikata na ibuwa bukile pa mwanda washi ku yanka, tukekale na mwikeelo wa bu'Efile (1,4) ; Twi batandjikwe dya kabidi. mbetupwanishe n'Efile-Mukulu. Twina muwa w'Ayikalayika na tatukakidi ku kiimu (Yoano 5: 24). Yino milayilo ina kishima kukiila ku lufu lwa Yesu Kilisito ku kabale. Yino milayilo, ta muyiile mwikeelo weetu wibuwa nya. Anka Efile-Mukulu, milayilo ina bitungo bikampanda bwashi ilombane. Bu mu Fidipi 4: 6-7, atupete mwanka milayilo yibuuwa, kuuka'shi, « na kufukama ku'Efile-Mukulu, kwakwa kukile kinangu kyoso, akukalama mashimba enu na nangunangu yeenu mu Kilisto Yesu ». Tanubamwene mwina Kilisto mu kalakashibwe na moo su ? Bebungi munkatshi mwenu abawuku kwikala bakalakashibwe ! Mpamwanda kini kufukama kw'Efile-Mukulu takulama bikudi bietu ? Uno mulayilo wina kepatshila kamune : « Tanwikalanga na lukalakashi lwa kintu suunga nkimune, anka mu bintu byoso tulaayi nkalo yeenu kwi Efile-Mukulu mu nteko na mu kwiyambiila na lutumbu ». Uno ngi mudimo wetu w'efuku n'efuku. Lufu lwa Yesu alwitulesha'shi, mu myanda ingi, aye tamufikye mu kwitukashisha malwa nya. aye ekumbashena netu mu malwa, awuku bia tukwete kupusha obe n'ami. Kusanguka kwaye ta nkwiyikeela bwashi atwe ta twa kukwatshibwa na keeshi ka covid-19 na kufwa nya. Kusanguka kwaaye nkushinkamisha'shi twina muwa w'Ayikalayika bu binfundjile kuku ande a mu Canada'shi « wuno mukumbo tangwa kwitukita bibubi, sunga kwitwipaa nya ». Eyeendo ! Tentekyeshayi aa mayi !

5. Su Efile-Mukulu etulungula ku ano makyenga, byabya akula kini ?

Efile-Mukulu akula mu bipaso bilekeene, kwi bantu belekeene, mu bipindji bilekeene. Kyakwitutwala kilombane akifubish'Efile-Mukulu pa mwanda wa kulungula bena Kilisto, ni ebwuku. Ngi pamwanda kini atwiditanyina bu « Eyi d'Efile-Mukulu » pa twidibadika na kunangushena, Efile-Mukulu alungula misuusa yoso eshimba dyetu. Anka ekwitulungulani mu biatumono mu bipangwa byaye (Looma 1 : 2O). Sunga kukatukila kwi bangi bantu, pangi ku bilotwa, sunga mu kipaso ki pa bwakyo (1 Kolente 14:1). Tukwete kufumankana na bitshibilo bibukopo, n'atukumina'shi Efile-Mukulu akule bu GPS « mukingi kibungilo, atadile ku mboko ibakashi ». Nka byabya twi bakankamikibue byatudya kuteka bukalabwino, nakufubisha buno bukalabwino pa muanda wa kwata bitshibilo abipa Efile-Mukulu kineemo (Shake 1:5). Dingi ni Efile-Mukulu ekwakula mu bikupilwa ; ebya kukita bintu midiyo mu kipindji naaki ! Bi eyendo'shi akula mu ano malwa a corona virus. Alungula ni bantu bebungi mu bipaso bilekeene. Pangi etutekye byatudya kulama ino senga kalolo. Pa mwanda wa bangi bashi bakuumine ; Fumu ebatentekyesha mu kipaso kini kiabadi basha malwa ; bashaa bashushuula myuwa yabo ; nka bu byabeele meeshi ; nashi lufu takwi akuilupela ; - Anka bena binangu bakwete kwilumbula mu byoso ku kyakya kish'akupelwa (lufu). Mu ano malwa ; bebungi be bya kushinguula'shi : Be bisumanga, na ku Mukimba na ku Mupeta. Kukatukila ku ano malwa, pangi Efile-Mukulu kwete kulungula namu bena Kilisto bebungi na tukongye twibungi na kwibafunkila bya badya kuleesha byukilo byabo bi'Efile-Mukulu : Twate Efile-Mukulu shetu bu yawa aleshibwa mu bifundwe, na kasha byabo bya bakumina, na kunemeena ku ingi milaango ya mwibuku na angi maloondo abo banabene. Yawa Efile-Mukulu ebyaabya tekuanka nya, sunga twa mufula kifulo, aketu kwatshisha buufu. Bangi abakanangushena'shi bukome bwa mbidi, kukankamana kwabo na bu mpeta, nta nabyo bi kumpala sunga ku meeso Efile-Mukulu nya, Yesu Kilisto naaye ekumpala na atwe twibalondele mu mulongo wa kabidi. Tubadi bapangwe pa mwanda wa ntumbo yaaye. Pangi twi mwa kupusha kukatukila ku ngoshi yetu, kumukulupila munkatshi a mpombo na ku tamisha kalamiina k'eyi di'Efile-Mukulu bu kabaadi na Yobo, mwanda, munkatshi akutompibwa kwaye bakwile'shi : « Talanga, angipee, nemu kulupile mwadi » (Yobo 13:15). Efile-Mukulu akimbi pangi kukulungula bupenka boobe. Ano malwa nga pwandikiile nkukiitshisha bwa kupeta kipiindji kya kukimba mpala y'Efile-Mukulu na ku shushuula (kutalula) mu'eyi dyaye na kufwiila namu mukwenu lusa na kwalusha kipwaano. Pangi lwitanyino lw'Efile-Mukulu bwa'shi nusokole milwisho yeenu nashi nusukye kula nayo (2 Kulondoola 7:14). Fumu mukumbeene kupososha nkano ya bangi bantu na midimo yaabo, bwashi beekale belumbwule ku lwitanyino nashi bekale nka belwumbwule bwa kufubila Efile-Mukulu sunga kwikala kipangwa kipya. Anka bu mukinga Samwele, tui bapwandikiile kulonda malango a Eliya na kuteka kushi kukooka : « Ayikalaika akula, mwanda mufubi oobe akuteemesha » (1 Samwele 3:9).

Katshibatshiba

Mikanda ya tubadika na bisashi bya tutemesha, abesaamba nka mwanda wa covid-19. Byabya bibakokyesha. Bantu moo ubebakwata ku mashimba. Su mwanda ukutale, we kwikala mwipaane saa yoso mu kubadika na kunangushena ku Ngono 23 na 46. Yesu nabene bakwile'shi : « Eshimba dyenu tadi tshinkishibwanga ; anukumina Efile-Mukulu, kuminayi namu mwandjimi » (Yoano 14:1). Kwipana mwadi, aye emunkatshi mwetu, mu milayilo yaaye, ni nkusangula kwi buwa. Kukiila ku malwa eetu, na ku ano makyenga andakane senga ishima, Efile-Mukulu alombasha mpango yaaye mu ano mafuku ebubi. « Byabya twiseseleeyi peepi na lupuna-sulu lwa buntu na lukulupilo looso, byatudya kutambula lusa na byatudya kumoniibwa na kaa bwa [kupeta] bukwashi pa saa yilombane » (Ebeleo 4:16).

Mufundji a uno Mukanda : Philip Nunn

Na mbebyalule mu Kisongye kwi bakwenu mu Kilisto bano :

Arthur ASSANI

Ivon KILUBA

Esther KIMANKINDA

Matthieu KASHESHA

Jenka Nkamani

Bruce MALUILO

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.