33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Lama mbeka Bible 2

Tolombe Unyashungu: Nzambi Shesu udihuli ashu asu dia shu nimbitela aui uma l'efundelu k'e. Ku la ntundu ka shu mbeka tendi usatu omotshi lane :

Lu Masua (watu) w'asi Angleterre weeli l'ekodi efula ku l’atei w'ekodi ene eko OKODI otoi wakamba ulimu lu Masua w'utundu, eko okodi wa TILILI ku lam'ayena untu okodi one uku akambawo ulimu ndi ayulimbite ololo ekendekendelo ka Masua. Okodi one lesu eli okone. Vo wakatatela lu Tshapita l ya mukanda w'Etatelu edja ndu ekumelu ka mukanda wa Enyelo le Joani. Diui diako lu okodi one ati, Jesu Kristu keli Omenyi wa kolamelu, On'enundu lakulwama uma lu nyoi, umbuledi wa khumi ya dikanga ya la nkete. Naka shu tambulimbite okone ete shu tayulimbite Mukanda wa Nzambi ololo. Kakiane teke mukanda la lukumbu l'ufundji.

Mikanda 5 wa Mose w'elembe.

 1. Etatelu : Mukanda watenya Etungelu la Wudja wakasonama w'asi Isariele.
 2. Etumbelu : Mukanda watenya Etshungwelu k'Isariyele.
 3. Akambu w'asi Lewi: Mukanda watenya Elombedi wa Nzambi.
 4. Walelu : Mukanda watenya nkendo y'asi Isariele l'usue.
 5. Euhuelu k'Elembe : Mukanda watenya etatelu k'Elembe.

Mikanda w'asi Isariyele 12.

 1. Jashua : Mukanda watenya edjaselu k'asi Isariyele lu kete ka daka (KANANA).
 2. Embadi : Mukanda watenya Etombokwelu k'asi Isariyele.
 3. Ruta : Mukanda watenya diuhu dia Davidi.
 4. 1 Samuel : Mukanda watenya etatelu ka l'Uwandji k'Isariyele.
 5. 2 Samuel : Mukanda watenya etena ka l'Uwandji l'ololo la Davidi.
 6. 1 Khumi ya dikanga : Lutumbu la diatanelu dia l'Uwandji.
 7. 2 Khumi ya dikanga : Elanyelu ka l'Uwandji la hendi.
 8. l la 2 Ekondo : Okondo w'akambu w'asi Isariyele la Elombedi wa Nzambi.
 9. Ezera : Eshikikelu ka l'Uwandji l'asiJuda.
 10. Nehemiya : Nshikike kete y'asi Juda.
 11. Esta : Etatelu k'otshoko le asi Juda.

Mikanda 5 w'Esambu la yimba.

 1. Jobo : Mukanda watenya asui le untu a Nzambi.
 2. Esambu : Mukanda watenya antu wambushimbamela 25 mbembawo esambu.
 3. Tukedi : Mukanda watenya antu wambuhumba yimba.
 4. Undaki : Usambu w'akambu wanyanya.
 5. Limbu la Solomona : Mukanda watenya ngandji ka mete.

Mikanda 17 w'Amvutshi.

 1. Isaya : Umvutshi w'akambu wa Mesiya.
 2. Jeremiya : Umvutshi wa nshi y'elumbwelu.
 3. Delu dia Jeremiya : Mukanda wa delu ne dia kolo.
 4. Ezekiele : Umvutshi lakayushikike l'Uwandji l'asi Isariyele usango a hendi.
 5. Danyele : Umvutshi wa waulelu wa kete.
 6. Hosea : Umvutshi watenya ngandji ka Unyashungu le Isariyele.
 7. Joele : Umvutshi wa nshi ya Pentekosta.
 8. Amose : Umvutshi wa wane wukitshikitshi.
 9. Obadiya : Umvutshi wata asui wa Edome (Esau).
 10. Jona : Umvutshi wa ngandji lu wedja.
 11. Mika : Umvutshi wa ki lu kete tshe.
 12. Nahuma : Umvutshi wata dia asui wa Niniva.
 13. Habakuka : Umvutshi w'asui lu Babilona.
 14. Zefaniya : Umvutshi w'asui l'ediakelu k'antu.
 15. Hangai : Umvutshi lu Tempelo kahendi.
 16. Zekariya : Umvutshi wata dia diulelu dia Mesiya.
 17. Malaki : Umvutshi wata dia eyelu ka Mesiya.

Osoku Mikanda w'Elembe la w'asi Isariyele weko lu ntute dia udja wakasonama. Kuku mikanda w'Amvutshi weko lu ndeka ntetsha dia akambu wayayi, kanga eyelu ka Mesiya, lu menda nduku mukanda wahadimula eyelu ka Mesiya lu Daka di'Edjedja.

Mikanda tshe weli lu Bible kene k'Ekila eli uku tenyi dia DOHO ku naka tayusanganya tenyi diako kame tayena Elundji ka Khumesu Jesu Kristu.

Anyasu lambolomba Nzambi nti, anyusha nsaki ka nyu sendingula akambu ane, nyendi lu mikand'anyu mukanda uku ufundamiwo ku tayeka tukanyi la tukanyi teli lu mukanda la mukanda lu hyembula; l'okongo. Nzambi kasu ayali lanyu anyotshokole lam'ekanyu BIBLE.

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.