33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

LAYEKAMA LE YE (Usambu 56:3)

 Davidi akafundi usambu one l’etena kakandukala wali le asi Filistiya l’usumba awo Ngata. (Enda 1 Samwele 27) Ndi akati ati : « Lam’emi la woma layekama le ye ». Ololo asu nkanela uku akandati, ne dia ndu shu mbukaka wali tena dimotshi. Ukundi akukasu ntsha ? La ntundu, Davidi akakanela efula k’atunyi andi. Khum’ekanga Saulu akutuni la ndi akalangi mbudiaka, mbakalawo Davidi l’atei wa ngelu ka asi Filistiya. Kuku, ndu leko akambu wa wulu wakiko. Vo wakuho vati, Davidi kakatudiakela dihuka diasu Ngoliata : laso, ndu vo wakutuni (Enda 29:5). Lam’ambudingama untu l’atunyi ukuku, lu dihuli dia pika kendi mete. Okone, le na kakukandi mbekama ?

 Davidi kumvuta ati : Layekama le engenyi ami. Wadendi Mikale taki ukimanyidi andi wa mete. Ndi aki on’a umuntu wa Saulu la ndi akaleki mbekama le shi, undu. Ndu asi Isariyele akina efula wakuhela uku akatuwalwela Davidi la Ngoliata ta dia wulu, akawashimbela. Efula kawo kunanga mbukimanyia, unyaki ului wa tshitshe. Okone engenyi andi kunkuka mbushimbela uma le Saulu l’ului andi w’asalayi.

 Ndi kumvuta ati : Layekama lu yimba yami hita. Davidi aki kanga yimba efula, keli lam’eli untu lu dihuli dia woma, tena dimotshi yimba yandi mbeyaka mboseka, la ndi nkukaka nkanana mete. Lam’eli akambu aye paka ki, we mbeyaka nkana yimba okone, keli naka ohenyohenyo ambukuma, yimba ye mbeyaka nkitakita, undu.

 Davidi kumvuta ati : Layekama lu wulu ami. Ndi taki olongolongo wa wodu. Lumu landi tshe laki l’esui ndu l’ekunda, lu nama ekoko, ku l’okongo diku, lu ndo ata l’asi Filistiya l’atunyi akina. Ndi aki pami ka wulu efula, ndu ndi aki kanga dihunga; keli lu pa kandi ndi kombekama lu wulu andi wa dimba, ati: Layuleka atunyi ami lu kudu kami.

Davidi akati ati: Lam’ukami woma layekama le ye; keti, le Latuyalaka. Atunyi andi kumbutshika ki nduku lushi, (enda v.1, 2), ndu vo waki ului w’apami efula (v.2). Amotshi wakosongwela le Saulu la lushi la lushi (v.5). Vo wakawuyeli lu ahuli tshe wakandalawo, wakahemahema ahuli wakandashama uma le Saulu, wakotokiya leko dia vo mbeya mbohenyahenya la mbutshela kolo. Mete ndi aki lu ahuli wa woma efula. Keli Davidi akuho Latuyalaka, Unyashungu andi, ati : Kuyanga leko la woma, layekama paka le ndi. Ndi akuho lushi lakandalo la tambwe ta l’usui lam’akandalami ekoko wa shi, la Unyashungu akukimanyia. Ndu lam’akandasusana la laundu pupu. Ku lu lushi lakandalo la Ngoliata, ndi kuntsho lu ta lu wulu andi, paka lu wulu wa Latuyalaka. Ndi akangenangena lu akambu aso la ekimanyelu ka Unyashungu andi, akakikitala l’utema, ati : Paka le ndi kayumekama. Atunyi andi wakudingi, keli vo kondeka Latuyalaka lu wulu kana lu yimba, okone Davidi akayala la ki k’utema lu mbuho wulu w’Ongenyi andi la yimba yandi. Vo waki l’akonga ndu akuwa ndu tombo ta diesa, keli diango dia Unyashungu dia ta ndekaka diango di’antu wulu.

 Ku shu asika Kristu wa elo ngandi ? Utunyi asu eli kanga wulu wuleki wulu asu shu antu, ndu ndi l’ekimanyidi andi efula. Vo kema uku antu, hateyi mbaena, keli shu mbeyaka shati : Wambutudinga la elui awo w’asalayi wa ta. Vo kema l’akuwa wa mbulu uku antu, keli vo l’akuwa wa dja. (Edika l’Efeso 6:16) Shuame kema la wulu la yimba ya ndo la wo ta ne dia wulu la mbaena. Lam’ambenama utunyi aye, we mbeyaka mbedika lama ndo la ndi, keli naka ndi henama, ukundi ayuyutsha ? Kuku, uku Davidi, shu mbeyaka mbekama le Unyashungu asu. Kuyanga shu hatukuki mena Satana l’asalayi andi, Unyashungu mbaenaka hwe. Teko tshitshe la Satana eko wuki, ku ndi kema lu yediko ya Unyashungu asu. Ndi la mayele efula, keli ndi kema la yimba uku Unyashungu asu. Naka shu la mbetawo ka mbekama le Ukimanyidi asu wa pundju, shu tayeya ndeka utunyi asu la ndo ta di’ololo uku akadilo asika Kristu aso w’edjedja. Okone, tukikitali le ndi ndu lu wulu andi.

J. Barnes (Kitoko).

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.