33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

Mu ngoshi na coronavirus

Kimonwa kya mu ebuku kiyokyelwe pa makyenga e binobino

Coronavirus ni kifuko kya twishi tuukibwe takudi bipwa makumi, atubushaa mikumbo ibungi kwi nyema na toni. Kino kipupa kipya kyatulwisha binobino nkikuate muntu bwa musuusa wa kumpala ku Wuhan mu nsenga ya Chine ku mpuilo a kipwa kya binunu bibidi n'ekumi na kitema (2019). Kubanga paapa, kipupa kibashaala bu musambo mu bifundwe na mu mikandu ku bisashi. Mweshi ushaale, mwibungo wa nsenga ishima a utala myanda ya bukome bwa mbidi (OMS) ubaudika ano maladi eshina dya bu COVID19. Na mbingo itano kunyima, ubawudikwa bu kipupa. Ba fumu ba mawumbo, ba tshite mbedi na basha matalwa booso babepaana mu kufunga kwa mikalo ya senga yabo : mashibo a kudisha bintu (magasins) na bilongyelo na kupelesha miibungo yooso. Aba kamika byatusha kwikala na bulungantu bwa ku tambakana bisha kitshikile mu kipungo kyatudi mu kwiyikeela. Dingi, anwele meeshi eshi miununo ishi na nsulo, na bitungo mbikile bukopo, pangi bu bibafiki kunyima na bu bishi na kinemo, byabya binusankishe sunga bikutwe kwinusankisha nsenga yoso binobino imu ngoshi na coronavirus. Anwi byamba namini ? Nwina moo su anutshini ? Lukumiino lwenu mw'Efile-Mukulu a lwinu kankamika mu kino kipindji kya makyenga a nsenga ishima su ? Pangi na nsaa ibungi ikupebwe yashi wata kipindji kya kweela binangu ku abyakula Ebuku pa kupalakasha kwa bintu bibubi.

Efile-Mukulu bapangile nsenga ilungene na bintu bibungi. Kwilekeena kwa mpeshi na eshipo kwi kulwisha biumbulwanga, na kwitukutshisha bidibwa byetu. Eikashi dibi dya nyina mwana di kulwisha bwikashi bwa mbidi ya mwana. Mibuungo ya bantu yibatusha bitungo byashi tusangale mu muwa wetu. Obe n'ami twi kuikala mwabi sunga kiita bwa betwifunyishe. Mukumbo tankintu kipya nya, kushi kukila matalwa awo a kupalakana ku muntu na muntu. Ta kudi bipwa binunu bisatu na kipindji bipwe kukila, Efile-Mukulu bapeele Mose malango pa kipaso kya kukalwila mwilo wa Isalele ku maladi a lwambu. Fumu Yesu na batumibwe Mpolo na Yoano mbetupasushe pa bipaso bilekeene bya « twishi » (virus) na abetukankamika bwashi twibyate na kinemo. Nenutekye bya kulamiina bintu musambobidi bya kukita.

1. Mose : « Nwikale na budimu, Bintu bibubi mbyabya abipalakana »

Mu bipindji 13 na 14 bya bena Lefi, atupete malango epatooka pa kipaso kya kupela kupalakana kwa maladi a Nsudi na ingi mikumbo ya lwambu munkatshi mwa bena Isalele. Mwina Isalele ooso badi na kitungo kya kubuula meso na kupasuka. Mwanda washi babaadi mwilo usangulwe w'Efile-Mukulu, n'ashi Efile-Mukulu nameene ngi mukalwidi abo (Ngono 91, Kikatukilo15, 26) ta nwi alengululanga bu maladi angi ooso a lwambu. Mu kukiila kwi Mose Efile-Mukulu batushishe mayi a kulonda bwa kupela kupalakana kwa bintu bi bubi munkantshi mwa mwilo. Su mwina Isalele sunga mwina kifuko ela meshi'shi bakuatshika na mukumbo, tabaadi na bya kufwama sunga nkushimisha kinangu nya, anka baadi na kya kwileesha kwi Tshite-Mwakwidi. Tshite-Mwakwidi baadi ataluula kalolo kipindji kya mbidi sunga kya kilamba kikwatshikwe na keeshi. Pakudi mpaka, yawa muntu sunga kintu kibaadi akitudibwa ku lupese munda a mafuku musambobidi (7). Pekale mpaka ikya itungunuka, baba tentekanga angi mafuku musambobidi a kwamunwa pa bupenka. Mafuku ekumi na ananka (14) a kwamunwa pa bupenka, nka bu bi ano mafuku pa mwanda wa coronavirus.

Ano mafuku a kufudilo, ku abyakulwa ku bisashi tubapete bitunduilo abilesha kwilekeena kwa kikoolo kya kimpumpu na kya coronavirus, atukyebe betu shinkamiishe. Tatukumiina kushaala mu kabulakashi, kabulakashi ni nsenga ifukye ku mwanda wa moo. Patudi na moo twikwikala bebubi na abatundulwa kwi bantu abatewulwa'shi bena kaka keshi ka coronavirus. Mu mweshi wa kumpala ubashala, bantu bebungi ba Néerlandais ba mu Asie, mbemone bu batshibibue kiimu na bakutwe bushito muno mu pays bas, ku mwanda'shi kipupa kipalakeene mu Chine ba Néerlandais bebungi abelamanga bwa kutwela mu mashibo a kudiila a mu nsenga ya Chine. Kwikala kwa kwilondena kwa bifundwe, kubakankamiika mu myanda yibidi : kwikala mwina kukumiina tankwikalwila ku mukumbo nya, byabya ami nabeene nalondo miiya itulwe kwi bakata ba nsenga, na dingi nalamiina mu binangu shi bangi bantu bakumbeene kwikala na mukumbo, sunga tabakile ku bipimo bilombane, kulonda kwa bifundwe bena Lefi bi bu kileshesho kya tudya kulonda atwe boso lelo.

2. Mose: « Yikala na kimeeno ki poo, sunga byekala bi bubi »

Bulami bwa mwiya wa Mose bwa kukutshishwa kupalakasha kwa maladi a lwambu bubaadi poo. Pekale maladi a lwambu abamueka ; bintu bibaadi abwedibwa kaloo, na bantu basha maladi abaadi abatudibwa paashi a kibundji. Pekale mpaka ikwanka, bibaadi kitungo kya kutuula ku lupese musango wa kumpala. Kutuula kwa ku lupese kwa mafuku kwi buwa bwa kushinkamisha su muntu sunga kintu akikalanga selele sunga'shi nya. Su kilamba kyasanganibwa'shi kina keeshi (mukumbo), kibaadi na wa kushikiibwa kaalo (Bena Lefi 13:52). Su Kipulu kyema kyasanganibwa na keeshi (mukumbo) abaadi abekitanya (Bena Lefi 15:12). Su muntu baadi musanganibwe na keeshi (mukumbo) baadi na kya kukatushibwa munkatshi a bantu sunga shi atudibwe ku lupese (Bena Lefi 13:45). Atupwandjikisha'shi bipulu bya ema na bilamba bya muulo wibukopo bibaadi abitanyua na kushikwa kaalo. Kuno kutulwa kwa ku lupese kubaadi na muulo ukata, nwikwela meshi dikyenga kini pabatemuna'shi mwina kifuko umuune ena maladi, na muntu te bya kwashina kwaye ?

Kyakya nkitshibilo ki bukopo kya kutudibwa ku lupese (ki busungu kw'eshimba) anka ki buwa pa mwanda wa kupaasha bebungi. Kushi mpaka, ingi myanda yibukopo ya lufu yibakitshishanga Efile-Mukulu mu Esambi dikulu, ikumweneka bu kipaso ki poo kya kukutshisha kupalakasha bingi bikitshino bishi buwa munkatshi a bantu b'Efile-Mukulu.

Kutuula ku lupese: Muaku « Kutuula ku lupese », mwi Mwaku makumi ananka abilesha mafuku makumi ananka, kipindji kibaadi bwato bwa ku indjila kula na kinmeeno su bu basanganwa'shi mbusemune keeshi (kipupa). Kino kikitshino kibashala bu kipikwa pa kipupa kya kinkuse kubanga mu 14 eme na 15 eme siecles (30%). Bya mwilo wa bena Europe. Mafuku makumi ananka na bipwa makumi ananka abisanganwa misuusa ibungi mu bifundwe bwa kuleesha mafuku a kutompibwa. Talayi bingi bileseso bya « mafuku makumi ananka » :

Su wena kishinkamisho kya'shi we « selele », anka abakyebe ku kutuula pa bupenka (ku kwamuuna) twekalanga na moo sunga kutshina. Kutuula ku lupese (Kwamuuna) kwa bapwe kukwatshika na mukumbo munda a mafuku musambobidi, ekumi na ananka ,sunga makumi ananka sunga akile bungi ,ni nkikitshiino kibuwa bwa kulama kupalakasha kwa lwambu (keeshi, mukumbo). Bina muulo ukata bya kwisemwina bushito bwa buwa bantu boso.

3. Yesu : « Mu bufumu bw'Efile–Mukulu, kupalakasha kwi kuanka namu »

Mu kupatuula bufumu bw'Efile-Mukulu sunga (bwa mawulu) Fumu Yesu bakwile'shi: « Mbwifwanene na kitatusho kibatshilwe kwi mukashi, na ekifyamisha mu bipimino bisatu bya bukula, mpaa na pa babiwudile byoso » (Luuka 13:21). Mu luno lukindji kitatusho akilesha kini ? Yesu nabeene tapatuula luno lukindji nya. Bangi bapatuudi bebikumiine abatuulu musabu bu nsenga na kitatusho bu mukandu wi buwa. Abapwandjikisha'shi luno lukindji aluleesha kipaso akipalakana mukandu wi buwa bipeela bipeela na kufukama mu Nsenga ishima. Pangi namu, atupete kinangu ki pamune na kileeshwe mu « Nwi mungwa wa pa Nsenga ». Bangi abatuulu musabu bu bwina Kilisto, na abatentekyesha'shi lukindji a lulesha kipaso ki bubi na matwelo abipalakana munkatshi abena Kilisto. Sunga opwandjikisha ingi ntelulwilo, bi patooka'shi mu bufumu bw'Efile-Mukulu, kunngi kupalakasha kwi mwanka. Abitungu kwikala bapasukye, nshaleelo yetu ina kukitshisha kwi betwifunyishe, tukwete kupalakasha kini ami n'obe?

Mu esambi dikulu, kitatusho kibaleshanga kintu kipelwe, Bena Yuda babaadi na kitungo kya kukaasha kitatusho kyoso mu mashibo aabo kumpala akusankila pasaka, (Kikatukilo 12:5). Ku lungi lupese, mu malambukishi aye, Fumu Yesu badimwishe beeyi baye shi: « Dimukayi wa kitatusho kya bafadishi na basaduki ». A patuula dingi'shi : kino kitatusho kibaadi « malambukishi aabo » (Mateo 16:6-12), mu Luuka 12:1 etulungula'shi kitatusho kya bafadishi kibaadi « bunsesa ». Mu Maako 8:15 atentekyesha ku « kitatusho kya bafadishi na kya Elonde » Anka tamupatuule ; pangi kitatusho pano namu nkyatshiibwe bwa kulesha lulangwilo lwi bubi.

Bunsesa na pangi ngikashi yibi ya Elode (buufu bwi patooka, kutakula bantu mu matwelo munkatshi a bena Yuda). Su twafumakasha bipatuluilo bya Yesu ku Eyi dyaye pa bufumu bwe'Efile-Mukulu, twi kulamiina mu nangunangu yetu eshi : lulambukisho lubi, bunsesa na ngikashi ya muwa ubi bikupalakana nka bu kitatusho mu musabu na kulubisha kibumbu kya bena Kilisto. Atukitshi bibuwa pa kwata mw'Eshimba kudimusha kwa Fumu : « Dimukayi….. Elameyi ku kitatusho ». Twina kya kubuula meeso, mwanda bubi bwatulekye abutwele mu mashibo, mu mashimba eetu na mu tukongye abukapalakana. Bubi abutampakanaa !

4. Mpolo : « Bileseso bi bubi abilwisha muwa wa be bungi »

Mu mikanda yaye, mutumibwe Mpolo munemeene ku buno bulambukishi bwa Fumu Yesu ku misuusa ibidi afundu bino: « kitatusho kipeela akitamisha mutanda ooso ushima ». Mu 1 Bena Kolente 5 ; afundu kino kidimwino ku mwanda wa kwilwankana nkitshino mubi a muntu awukibwa mu kakongye. Atuwuku boso abikidikaa mu bantu su bikitshino bi bubi bebilwankane sungashi bebikkumiine. Su bena mudimo abatalaa ntambukilo mu bilayi tambatushe miya pa kutambusha mbilo ikile sunga bwimanemane bwa miotoka, su bangifi ba kamoono, ba ntomboshi ba bakashi na banyengani abamweneka bebayilwe mwilo ooso ubadya kulwila.

Ngi pa mwanda kini Mpolo bafundjile uno mukamiko pabitale kakongye pa muanda wa mwina Kilisto umune baadi na lusandji lwi bubi na'shi kakongye ka ku Kolente ka bebikuminanga aku emunkatshi mwabo. Abibakitshikile namini ? Bwashi ngikashi yibi ikuminwe mu kakongye, abitungu kwalula « bubi » bu kintu kikumiinwe. Su bangi ba mukatshi mwa kakongye bena lutato lwa kukumiina sunga kwabaana na ngikashi yibubi, abebatentekyesha' shi takwi muntu mululame pa senga, na'shi kakongye, bu bii Fumu Yesu, atambula ba lwishe boso… Anka mutumibwe Mpolo apakanya pa bitale kitatusho « bubi » bubamene mishi : tampuile, bu binbino kutshiba kiimu (anwe na kukidi kyande bibungye na bukome bwa Fumu Yesu Kilisto) bwa kutuula, mwishina dya Fumu Yesu Kilisto, yawa bakitshi kyakya kikitshino, nakamika n'amba'shi tulayi yawa muntu ebyabya ku maasa a satana bwa kulwishibwa kwa mbidi yaye, bwashi kikudi kipashibwe ku efuku dia Fumu Yesu (1 Bena Kolente 5: 4-5).

Afudisha na kuamba'shi: « kashayi munkatshi mwenu'nwe banabeene yawa mubi » (1 Bena Kolente 5:13). Kwi bipaso bilekeene bya kwibikita anka kintu kimune kipatooka. Abayindjilanga'shi bulombodi bwa kakongye bwi bikite. Bwa kwimika kupona mu bubi, tampenda bakunkushi, n'anka namu bena kukumiina (bena kakongye) mbatekwe bwa kwibikita. « Anka binobino, nenufundjila'shi tanwikalanga kipwano na muntu ayitanyinibwa bu mwanikye su mwikale sha lukyebanokyebano, sunga sha busumwa, sunga mulangwidi a ma nkishi, sunga nkayishani a mulomo , sunga nkodi a malofu , sunga sha manyengani , muntu e byabya tanudyanga sunga naaye nya ». (1 Bena Kolente 5:11). Eyendo, podi mwina Kilisto, kifulo na buntu mbilombene kulesha kipaso kya kukita bintu. Sunga twakyeba kulombasha kino kitungo kya mu Ebuku dy'Efile-Mukulu, anka su tubaputu meeso ku bikitshino abitopekibwa bya bena Kilisto, ino ngikashi ayikakumiinwa munkatshi mwetu. Pamune na muntu ena bitundwilo bya coronavirus akatweshwa mu lupitaalo nka bu bantu booso abakumbu, kasha bu mukwashi, sunga umune a ku bafubi. Su akumiina bwa kutemba mu lupitaalo bu shina lwambu, a bakamutusha ! Kutushibwa ni kikitshino kipeele peele na akyongamisha, anka kiwule mba na kifulo, akikalwila bangi babukwa mu lupitalo na kikufikisha ungi mubukwa shi mulangwe sunga ena mutwe bukopo bwashi atundule kilubilo kyaye.

Bikile buwa nkya kulama'shi mu kino kitungo twina kwilekeena pankatshi pa kwipeteena kwetu na be munda na paasha (bashi bena kukumiina). Efile-Mukulu akasambisha ba « pasha » mbitekibwe ku kakongye bwa kusambisha be « munda » (1 Bena Kolente 5:12-13) su napusha kalolo kino kipindi, kakongye kabadya ku kukila na muloo oso shimukumiine, sunga ekala na muwa wi kipaso kini, anka kushi bena kukumiina boso. Bashi bakumiine bena lukalo na muwa upya mu Yesu. Ku sakula mutwe, kukumiina sunga kwituukeena na mwina Kilisto mushilame mu muwa upelwe akulongamishaa muwa wa kibumbu kya bantu.

5. Mpolo na Yoano : « bepaane na abapele lulangwilo lwi bubi »

Mu Ngalateya 5, Mutumibwe Mpolo bwa musuusa wa kabidi afubisha Eyi di bino « kitatusho kipeela akiwusha mutanda ushima » (Ngalateya 5:9) bafundu dino eyi bwa kukankamika bena Kilisto ba ku Ngalateya bwa ku kalwila mukandu wi buwa wa buntu ku malambukishi a beedi a mwiya. Bangi balambukishi ba ku Yelushaleme babakamikanga'shi bena Kilisto basadiibwe na banemekyele mwiya ubelele Mose. Mpolo namu'shi kipandjilo kinka penda pa lukumiino mwi Kilisto (Ngalateya 5:2-7), su ino mikamiko yitentekwe yibadja ku kokyelwa, mukandu wi buwa ubadja kuluishibwa, na kwakwa kuluishibwa kubadja kupalakana mu tukongye bu kitatusho mu musabu. Bi batunganga kwi bi yimika. Mpolo bebikitshine patooka kwi Mpyele, Balabasa na bangi (Ngalateya 2:11-21), pa kufunda uno mukanda wa Bena Ngalateya na kupenda luno lulambukisho ku kakongye ka yelushaleme. Nsulo ya bulambukishi yibalulwa (Mikitshino 15). A bikamweka patooka mu kishima kyaye kya kufunda mu ingi mikanda shi bwa Mpolo « lulangwilo lwi selele » lubaadi alutungu.

Bwa bebungi lelo, kina mwanda kimune ki'shi « twibafule Yesu na byabya abitupa muloo » kulonga kw'eyi diyokyelwe n'Efile-Mukulu akutekye kipindji na mudimo. Bingi bipindji bi bukopo ku pusha, angi malambukishi ekwikala ashi aapushika kwatudi munda a bipwa (Bena Fidipi 3:15-16) bwa kwata kantu mu mukanda w'Efile-Mukulu twi kushikamisha'shi ni eyi di'Efile-Mukulu na'shi Efile-Mukulu etulungula kukatukila kwa didi, na dina matalwa mu muwa wetu (2 Timote 3:15-16).

Mu Kibangilo 11, atubadika shi Efile-Mukulu bapangile ndjimi ilekeene bwa kupeelesha kwipeteena pankatshi pa bafubi ba babele, byabya bibayimikile kwibaka kwa lubumbo lwabo. Lelo uno, bishiko bya kupalakasha binangu bikilekile kwika ngofu, bishiko bitale ndjimi bibapeele mwanda wa abaluula bebuwa babafimi na bekwanka, midimba pankatshi pa bisaka bya bena Kilisto, lelo uno ibayiki kukila pabayidi takudi bipwa 50, bino bibafisha kwishintushena kwa binangu. Kumpala, bibatunganga kupeta matalwa ku mukanda ufundwe na kwitatshisha bwa kwi ubala bwa kupusha na kulamiina lulangwilo lupya, lelo kapatupatu ka pa nsenga kabetupa bya kubala, kupusha na kulonda kwilekeena kwa ndangwilo ku kisashi kya bifwani na ku kamo ka kwisamba. Kuno kupatuluka ku batamisha muwa wetu wa bwina Kilisto.

Anka abifwisha kabidi kutaluula kipaso ki lulangwilo lwi bukopo na bukidi-bukidi. Lelo lulangwilo lwa madimi bu bi coronavirus bikufika bu kipupa mu mbingo ibadikye, Efile-Mukulu abushe lukalo lwetu lwa kupima balambukishi ba tutemesha ku bisashi, baba abalungula mu bibungilo byetu bya kolonga eyi di'Efile-Mukulu, na abikidi mu tukongye twetu kushi kuluba mayi aatuku mu misambo yetu. Mutumibwe Yoano balungwile baaba abamubadika'shi bapakanye malambukishi ebubi (2 Yoano 8:11) nka bu batumibwe Mpolo na Yoano, su atukyebe kuwuka « lulangwilo lwi selele » na kwilufikisha ku kipungo akilondo, twina kitungo namu kya kupela na kusumbushena malambukishi ebubi aawumbakana.

6. Yesu : « Pangi n'obe mwanda wi paashi'wu ! »

Pa kwenda lelo mu Kisalwe kikata, bangi abatala bakwabo abauulu neyiso di bubi, mupwe kukwatshika keeshi (Mukumbo) su? Ekwikala na mukumbo wa coronavirus su? Atulondo malango elelo na atwikala belekeene na 1,5 mètre na bangi bantu, anka boyimana byabya bwa kwela meshi'shi we sha mukumbo e moo su ? Mwiya wa Mose wina kipaso kya kuleesha patooka'shi we selele kushi keeshi, kukuma kitanda, bu kileseso bibaadi abifisha mwina selele bu « ebutete » na oso baadi akumu kintu sunga muntu ebutete baadi n'aye ebutete (Kibadiko 19 ) kusuula kwa maasa, kwa bilamba na malonga, kubaadi na muulo ukata. Munda a mafuku, kusuula kwa masa kubafimi.

Bangi balambukishi ba mwiya babedilanga kwi Yesu mwanda'shi babamonanga bangi beeyi baye abadi kushi kwiyosha meema (Maako 7:1-3). Yesu bapatulwile'shi : « kyakya akituuku mwi muntu, kyakya ngi akilwisha muntu, mwanda munda mw'eshimba dya bantu ngi amutuuku binangu bibi, masandji, lukyebanokyebano, butombo, kwiba, lwabi lwa mono, nkyelokyelo, bulamalama, butesha, eyiso di bukyelo, kukayisheena ; lwitatulo, buswikiswiki. Bino bintu byoso bi bubi a bituuka munda mwa muntu, n'abimulwisha » (Maako 7: 20-23).

Eyendo, twibetanyinwe bwa kudimuka ku bintu bi bubi abifiki pasha : « bakuku be bubi abalwisha nshalelo e buwa ». Anka mwanda wetu ukata awufiki munda, ku bupangwa bwetu bwa bubi, eshimba dyetu dina kupampakana, atwe banabeene lukulupilo lwetu, mitoo na bilotwa byetu bi bu bibambo abitukutshishwa kulonda Yesu. Ku kingi kipungo, Yesu bakwile'shi : « su muntu adidi kundonda epele nabeene na asemune nkulusee aaye kwifuku n'efuku na andonde » (Luuka 9:23).

Abini bi nkwete kushingula na kushushula miloo yande yilube ? Meso eetu aatala bi pasha, mbibofule kulondesha bilubilo na bubi bwa bangi bantu, anka Fumu Yesu etu akankamika byatudja kwibibangila kwatudi atwe banabeene : « banda kukaasha mulamba wi mwiyiso dyobe, kunyima okamone kalolo byakukaasha kasama ke mwiyiso dya mukwenu » (Mateo 7:5) Pangi n'obe sha mwanda wipashi wuno, kushi bangi ! Abini'bi muwa wande wansangula awukankamika bangi bwa kulonda Yesu na kwikala na muwa ushi matope su ? (wi selele), Kimeeno kyande mu bifundwe abitakula bangi bwa kufula, kulonga na kukokyela eyi di'Efile-Mukulu su ?

7. Yoano : « Tungunuka, ambula kikitshino ki buwa ! »

Pa tabaadi mununu, mutumibwe Yoano bafundjile Ngayuse mukanda wipi, aye umune aku bakuku baye be buwa, Ngayuse baadi mufule kifuko ki'Efile-Mukulu na baadi mutuule kakongye mushibo yaye, anka baadi muntu a mu kangi kakongye mubaadi muntu mukalabale baadi eshina'shi Dyotelefe, baadi mufule « akuminaa kwikala kumpala munkatshi mwabo… » Uno kilobo baadi akula bibubi kwi Yaono na ba binganga mu kakongye baaba abatunu matalwa aye (3 Yoano 9-10). Bibaadi bibofule byash'shi Ngayuse alonde kikitshino kyaye ki bubi, ano mafuku, bisalwe bikata abipikeena mu kupaana kwa bidibwa bya kudya na mapupwa aku nkumba ; kwi kwipetela bupenka bintu bya kuwudisha ; mbibofule kwatudi, atwe bena Kilisto, bya kulonda sunga kwambula ngikashi yibubi. Anka Ngayuse bakabiile kyakya kitompwanga na batungunukile na kukita, kifulo kukwasha na kukankamika na kamono kaye kwi bakwabo balume na bakashi mu Kilisto (3 Yoano 5 ).

Twikumona'shi tubakutwa munkatshi mwetu, anka tatulekanga miuwa yi lube yitwifunyishe ya fudisha kipaso kya ngikashi yetu, lwitanyino lwetu lwikale lutungunukye : kulonda Yesu, kwikala na muwa pa mwanda waye ! Elango dya mutumibwe Yoano kwi Ngayuse dikudi ni bwetu : « Mufudibwe kifulo, twambulanga bubi, anka buwa. Yawa akitshi bibuwa ng'Efile-Mukulu; yawa akitshi bubi tamumone Efile-Mukulu » (3 Yoano 11). Tutale kanaana, kushi ku myanda yoso, kushi ku bikitshino bilube, anka pe Yesu na pamune bu Ngayuse tu tungunukye na kukita bibuwa.

Kikitshino ki 'eshimba kukoma na kuninga kwa Yonatana na kwipayibwa kwa Goliyata kwi Dafidi biba lambukishe na kukankamika kilwilo kishima kya ngoshi (1 Samuele 14:17). Bena ku kumiina ba kakongye ka tesalonika ba bafikile bambudi ba Mpolo, ba Silase na ba Timote, akupu babafiki « bileseso kwi booso abakumiina mu masedwane na mu Akayi » (1 Bena Tesalononika 1:6-7). Obe n'ami, nka byabya na kakongye ketu twi kwikala bafubishwe n'Efile-Mukulu bwa kuleesha na kukankamika bangi, bintu bibuwa namu bibya'shi bya palakana.

Myanda mu katshibatshiba

Okwete kukita namini pa dino dikyenga dya coronaonavirus ? Opusha moo ? Su osuusu ? Okwete kukita namini pa kutungunuka kwa ngikashi na ndangwilo munkatshi mwenu na kwi benwifunyishe ? Toyilwanga'shi Efile-Mukulu eetu mulungatu. Nshitulukilo sunga ngumune ta mubasula ; Oolo be kwitwitanyina'shi twilangye, tushintulukye ; kwikala bapasukye sunga kwata bingi bitshibilo sungwa masaku ngetubelamine, muwa wetu wi mu maasa aye « Pokakiila ku meema akata, nakeekala n'obe » (Esaya 43:2). Kwi kakongye, tanwilwanga'shi kepatshilo kaaye n'ashi Kilisto atungunuka na kwikebaka (Mateo 6:18) na'shi akabuula meeso bwashi kekale « selele na kashi na matope » (Bena Efeso 5:27) mu katshibatshiba, tentekyeshayi mayi a mutemuki Angayi kwi bena Isalele ba baadi kumpala a mwanda wibukopo shi : « Ningayi, anwe mwilo ooso wi mwiwumbo, abyakula Ayikalayika, na tumikayi mwanda ne neenu abyakula Ayikalayika abilwilo bya ngoshi ….. Na kikudi kyande ki munkatshi mwenu. Tanutshinanga nya » (Angayi 2:3-5).

Philp Nunn, Eindhover, Pays-Bas, Mars 2020, Source www philpnunn.com

Be byalule mu Kisongye kwi kakwenu mu Kilisto bano: Mai 2020/Kabinda

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.