33ème COMMUNAUTE EVANGELIQUE REGION SANKURU

33ème C.E.R.S

B.P. 1673 KANANGA

"Sur ce roc je bâtirai mon assemblée,..." Matthieu 16v18

Les éléments de menu en rouge contiennent des informations récemment mises à jour.

KWIPANA KU MUFUBO WA BENA SELELE

« Kutala nenukankamika bakwetu (anuwuku shibo ya Setefane ni bedi mu Akayi, na mbepaane ku mufubo wa be selele) anwe namu nwikale bakokyele bantu be byabya na kwi oso mwikumbasheene ku mufubo na afubu. Kutala nena kusepeela pa kufika kwa Setefane na kwa Foletina, na kwa Akayike, mwanda babakumbasha ku kiikeele kikutshukwe ku lwenu lupese ; mwanda babayikamisha kikudi kyande na kyenu : ukaayi bantu bee byabya » (1 Bena Kolente 16:15-18).

Atuwuku nkipaso kini mukandu wibuwa wubadi upalakane mu senga yoso kunyima kwa kwiboshiibwa kwa Mesiya, ku lufu na kusangula. Ni nkukiila mu ku bingwabingwa kwa beeyi babasukile, ngi babapalakeeshe mukandu wibuwa wa yesu mu kukila kwabo.

Na sawulu bakuminine lufu lwaye. Kutala mu aa mafuku mu kakongye kabaadi ku yelushaleme mukamwenekyele ku bingwabingwa kutala ; na booso babapalakeshe mu mawumbo a ku Yundeya na mu Samadiya, kukaasha batumibwe. Na bantu baasha lusa babasemwine Etyene bwa ku mushiisha. Na baba mudidile maalo akata. Anka Sawule basasulanga kakongye, atwelanga mu mashibo, na kukaka balume na bakashi na kwi beela mu lukano. Byabya baaba bababadi bapalakashe babendanga mbalo yoso, mu kulungula eyi » (Mikitshino 8 :1-4).

Bwashi dino eyi difikye kuno kwatudi, bafubi ba mwanana babapanyine mwiwuwa yaabo. Kubaadi kwashibwa kwa mabwe, kukwatshibwa mu kano, makyenga ebukopo ; mpenda mu kwi paana kwa balume na bakaswhi, tababaadi bakite milwisho nya, su tampenda kutwala kwa mukandu wibuwa w’Efile-Mukulu kwi mwilo. « Anka fumu bamulungwile’shi : Nda, mwanda uno muntu ni nkipulu kyande kisangulwe bwa kufikisha eshina dyande kwi muiilo na kwi ba mafumu, na kwi bana ba Isalele ; mwanda nakamuleesha byakakyengye mwanda w’eshina dyande » ( Mikitshino 9:15-16).

Kumbangilo, Fumu alesha kipaso kya lwitanyino lwaye na mufubo waye, afumbwila kwi mutumibwe Mpolo shi akakyengye pa mwanda waye. « Abo mbafubi ba kilisto su ? (naakula bu muntu mutupakane binangu), ami bu muntu bakishakisha ; mu mifubo yikilekile, mu kukupibwa kukilekile, mu nkano yibungi, mu lufu misuusa yibungi (misuusa yitano nee mukupilwe [bikoni] makumi ananka kukaasha kimune ; misuusa itano nakupiilwe nkodi ; musuusa umune naashilwe mabwe ; misuusa isatu neyinine mu meema ; nakitshine efuku dishima na bufuku muushi mwa meema akata ; misuusa yibungi mu nyendo, masaku mu myela, mu masaku kwi bantomboshi, mu masaku kwi bantu ba mwiwumbo dyande ; mu masaku kwi bena mawumbo, mu masaku mu kibalo, mu masaku mu mapya a kabaalala, mu masaku mu meema akata, mu masaku munkatshi mwa bakwetu bee bubi, mu fumbakani na mu mpombo, mu kutoosha kwa bufumu, mu sala na nyota, mu kwishidika misuusa yibungi, mu mashika na muswa » (2 Bena Kolente 11 :23-27).

Mu mikanda yaye, Mpolo telubula bu mutumibwe nya, anka mu ingi misuusa elubula bu Mpika sunga bu mufubi, na kwela kafunda shi aye muntu a fumwaye ; bushito bwaye boso bwinka kwi fumwaye, mufubi akishima elekyela mu masa mwa fumwaye na akakitshi biooso mushi a matalwa a fumwaye, akalombasha na kulamata kooso mufubo umupebwe ; patuwuku bushito bweetu na mufubo weetu, ta tukabofula nya, anka tukankamaneyi kushi kwilekyela : « ngi pa wawa mwanda, pakwikala na uno mufubo bu babatambula lusa, t’atukooko nya. Anka tubapele bintu byoso bii buufu abikitshika mu bufyebufye, tatutambukanga mu bulamalama na tatushintuulanga eyi di’Efile-Mukulu, anka, mu kuleesha eyendo, atwilubula atwe banabeene ku kyukilo kyoso kya munda kya muntu kumpala kw’Efile-Mukulu » (2 Bena Kolente 4:1-2).

« Mwanda mwikewulu a Efile-Mukulu ankwete kulonda na kufubila … » Mikitshino 27:23. Aye mufubi pakwikala mu kipwano na mufubo waye, wawa wetumina nabeene ayi bu mufubi Efile-Mukulu. « Anka mu bintu byoso tubelubwile bu bafubi b’Efile-Mukulu, ku lwishinko lukata, mu mpombo, mu nkalo, mu byongwa, mu kukupilwa, mu nkano, mu mawunga, mu mifubo, mu kukutwa tulo, mu kwishidika, mu bu selele, mu kyukilo, mu bututwa bikoni, ku kalolo, ku Kikudi-E-Selele, ku kifulo kishii na bu sesa » (2 Bena Kolente 6:4-6).

« Muyile’shi oso akwanudi bapetele kipeedi, fubaayi nakyo ku bantu na bantu nabo, bu balami be buwa ba bya buntu bilekeene bi’Efile-Mukulu, kutala twi bekale na bipeedi bya buntu bilekeene muyile buntu bwitupeebwe (1 Mpyele 4:10; Looma 12:6).

Byabya atwata bafubi belekeene ba kilisto, muntu ooso ena mufubo wa kukita na kwipaana kwaabo ku mufubo wa fumwetu na mupaashi Yesu Kilisto, atukamono kileshesho kya bantu babidi booso beena bintu bi kyawumune. « biwumbulwanga bibedi na mbepaane ku mufubo w’Efile-Mukulu » Biwumbulwanga bibedi : byakumpala abitulu mu senga sunga mw’Ebala byabalambula Efile-Mukulu, byabapeeya bena Lewi, baana ba shiye, na bakashi bakamba ! bikyawume na mbangilo. « Byabya akaata biwumbulwanga bibedi bya ku bintu byoso bya mu senga, byabya byokatuusha mu ewumbo dyobe adikupa ayikalayika, Efile-Mukulu oobe na oke byeele mu kiseele, na okende mu mbalo ayi kekala ayikalayika Efile-Mukulu oobe musangule bwa kwi yishadika eshina dyaye » (Ditelenome 26:2)

SETEFANASE : Anuwuku kino kifuko, muntu oso kushi mpaka mupete kantu mu kulamata kwa kino kifuko ku mufubo wabo, shibo yoso (Yaya, nyina bana na bana) babaadi ba « bedi » mu Akayi. Mpolo badi mwibabaatshishe, babaadi « bepaane » ku mufubo wa bena selele, Abitungu shi muntu oso akimbe bya kusangisha mukwabo, bwa kukita kalolo, mu kukankamika. Na Kilisto tamukibe bwa kwisakisha aye nabeneene nya. Mpolo akankamika bena Kolente bwabandya kuwuka bantu be byabya. Mu dyadya Ewumbo mu badi mukite kipwa kimune na myeshi isamombo, baadi bantu babbadi betupisheene naye na kumona’shi takekala dingi na muwa « Mwanda, bakwetu, t’atukyebe’shi nwakutwa kuwuuka, pabafikile mpombo [kwatudi] mu Asi, tubanyenyekyelwe mashito akile bukome bwetu, bibatushimishe mpaa na lukulupilo lwa kwikala na muwa » (2 Bena Kolente 1:8 ).

Dingi efuku, Setefanase badi mukukushi a ba kuku baye babidi (Fotunate, Alukake) babafikile mu kulombasha ku kyakya kibaadi kikutshikye, na kwibapa lukulupilo… sunga kubadi mafuku apwe kukila ku mufubo, kubanga kupela kya mufubo mu kyakya kibundji, Mpolo badi na kwinyongola bwa bena Kolente, anka eyi dy’Efile–Mukulu adi tukankamika byatusha kulengula bangilo peela a mufubo « mwanda, nani yawa asabuula efuku dya bintu bipela ? » Sekediya 4:10.

Efayineta : « Na kwi kakongye (akebungila) mu shibo yaboo, Nyimwineeyi Efayineta, ande a kifulo, mwikale vkabandaa kabedi mu senga ya Asi mwanda wa Kilisto » (Looma 16:5) mu kibundji kya Efeso mu badi Mpolo mushale munda a bipwa bibidi, mu lwendo lwaye lwa kasatu ? Mu kyakya kibundji mu badi lusandji lukile na babaadi abafubila Dyane badi mukitwe mu fwalanga, bangi abadi abakomesha mashiba abo, ne basha abakokyela, na kwakula bii bubi kumpala kwa bebungi, kubanga ku kishingatshilo 11 na 12 a kipindji 9 kya mukanda wa Mikitshino ya batumibwe kwa tumono bipeta bibabanga kumweneka : « N’Efile-Mukulu bakitshine bipaso byakukanya ku maasa a Mpolo, mu kipaso kibabatwalanga bitambaala na bilamba bikumiswe pa mbidi yaye kwi baasha masungu ; na mikumbo yibakatukanga, na bikudi bibi bibakatukanga. Na bebungi baku baaba babakuminine, babafikanga, babesokolanga na kubwela patooka byoso bibabakitanga, bebungi ba baaba babaadi bepaane ku mikitshino ya malengani, babatwadile mabuku aabo na babeashikile kaalo kumpala kwa booso ; na babapwandjikiishe muulo wawo na babapetele’shi [ubaadi ukamine ku] binunu makumi atano bya fwalanga ya bingolongolo. Bukome bwi bino ngi bubatamanga na bo eyi dya Fumu na kuleesha bukome bwadyo, na anumono na kupusha’shi tanka penda ku Efeso ; anka mpaa na mu Asi oso, uno Mpolo, mu bukokeshi boso baluula kisaka kikata pakwakula’shi baaba tamb’efile nya, mbakitshibwe n’eyasa » (Mikitshino 19:18-23).

Muloo wa mukandu wibuwa auwula mu mashimba mwa baaba boso abafumakana na Yesu, baba abakumina kupashibwa kwadi na kwibafungusha ku milwisho, ku byongwa na mpaka ku mashimba. Kwi Yesu Kilisto, muloo awutuku na wi kwaka mafuku oso, kwalwa kutatala kubafishishe beshikwani n’Eyi dy’Efile-Mukulu mu kyakya kibundji, Anka kunyima kwa baaba babedi kwi muntu mukata ; byabya mafuku ebungi abapu kukila atukasangana kutandjibwa kwa tukongye tukata, « Kutala, su babedi be selele, kibumbu kishima akilondo namu kinka byabya ; na mushi wi selele, na ntabi yinka byabya namu » (Looma 11:16).

« Bufumu bwa mawulu kabidi mbwifwaneene na suunga akimbi mabwe a muulo ; na pakupeta ebwe dya muulo ukata, bayiile, akawudisha byoso bibaadi nabyo, na bedyudile (Mateo 13:45- 46).

Kuyokyelwa kwa Kikudi-E-Selele a kwilesha modi na kondo ka mw’eshimba, na twemukubene kufika bu muntu mupwidikye, su twe mubangye kwi bwa bwimane bwa kufubila Fumu na kwipapila ku nundu kwa bintu byoso bya pa senga abikibi kukaka nangungu yobe.

Mpika a Fumu : Arthur ASSANI

145, Avenue du commerce, quartier Tshinsambi, commune de Kananga (Kasaï-Central, RD Congo)

Notre Site Web copyright© cers. Tous droit réservés.